Prostat Ve Hastalıkları

PROSTAT VE HASTALIKLARI

Dünyada yaşlı nüfusun artması ile birlikte iyi huylu prostat büyümesi (BPH), günumüzde yaşlanan erkeğin en önemli problemlerinden birisi olmaya başlamıştır. Öncelikle erkeklerin korkulu rüyası haline gelen prostatın ne olduğundan başlamakta yarar olacaktır. Prostatı bir hastalık olarak tanımlamak yanlıştır. Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Asıl işlevi meninin sıvı kısmını oluşturmaktır. Meninin seminal kese sıvısı ile birlikte %95’ini prostatik salgı oluşturur.

Böylece meninin miktarını çoğaltarak spermin dölleme kapasitesini artırır. Prostat mesanenin, diğer bir ifade ile idrar kesesinin hemen altında yer alır. Erişkinde bir kestane büyüklüğünde ve yaklaşık 18-20 gram ağırlıktadır.  Prostat,idrarın mesaneden çıkıp penis içerisinden geçerek dışarıya atılmasını sağlayan idrar kanalının başlangıç kısmını kalın bir yüzük gibi sarmaktadır.Prostat hastalıklarına gelince Prostat küçük boyutuna karşın vücutta en sık hastalanan organlardan birisidir.Yaygın olarak 3 grup hastalığı ile karşılaşılmaktadır.

1.Prostatit (Prostat iltihabı)

2. BPH (Benign Prostat Hiperplazisi=iyi huylu prostat büyümesi)

3. Prostat kanseri

Prostat Büyümesi Nedir?

Genç yaştaki erkeklerde prostat bir kestane büyüklüğündedir, ancak 45 yaşlarında prostatta büyüme başlar.Prostat büyümesi çoğu zaman selim bir olay olarak gerçekleşmekte ve bu nedenle selim prostat büyümesi veya tıbbi deyimiyle benign prostat hiperplazisi (BPH) olarak adlandırılmaktadır.Bu büyüme yaşamın sonuna kadar değişen hızlarda devam etmektedir. 50 yaş üzerindeki erkeklerin %50'sinde, 60-70 yaş arasında %65'inde, 80 yaş üzerinde %90'ınde BPH gelişmektedir. Prostat büyümelerinin bir kısmı ise habis büyüme şeklindedir ve prostat kanseri olarak tanımlanır. Selim prostat büyümesi ve prostat kanseri bir arada bulunabilen ancak birbirinden kaynaklanmayan iki ayrı hastalıktır. Prostat büyüdükçe idrar yollarını tıkayarak üretra (idrarın dışarı atıldığı kanal), mesane, böbreklerden mesaneye idrarı taşıyan kanallar (üreter) ve böbreklerde patolojik değişikliklere neden olabilmektedir. Prostat büyümesi sık görülmekle birlikte her büyümenin sorun oluşturması ve tedavi gerektirmesi söz konusu değildir. Prostat yalnızca büyümüş olduğu için değil belirtilere neden olursa veya vücuda zarar verir ise tedavi edilmektedir.

Prostat Büyümesinin Belirtileri Nelerdir?

Önceleri idrar çapı azalır ve idrar akımı yavaşlar. Ayakta veya oturarak idrar yaparken hasta ileriye doğru idrarını yapamaz. İdrar kesik kesik gelir. İdrar damlalar halinde akar. Tam boşalamama hissi oluşur. İdrar hemen gelmez ve bir süre beklenir. İdrar yapma yavaşladığı için idrar yapma süresi uzar. Sık sık idrara çıkılır. Normalde gece ya idrara çıkılmaz veya bir defa kalkılabilir. Prostat büyümesinde gece idrar kalkmaları olur. İdrarda kanama meydana gelebilir.

Prostat Büyümesi Tanısı Nasıl Konulur?

Avrupa Üroloji Derneği’nin 2010 yılındaki kılavuzunda prostat büyümesi ile ilgili olarak önerilen tetkikler söyledir:

• Tıbbi öykü: BPH dışındaki AUSS nedenlerini saptamak için öykü alınmalıdır.

• Semptom skorları: Tedavi belirlemeye ve yanıtı monitorize etmeye katkıda bulunduğu için semptom değerlendirmesi yapılmalıdır. Dünya çapındaki yaygınlığı ve kullanılabilirliğinden dolayı IPSS anketi önerilmektedir.

• Fizik muayene: Parmakla rektal muayene (PRM) ve temel nörolojik muayene en az asgari gerekliliklerdir. PRM ile prostat boyutu tahmin edilebilir ve diğer prostat patolojilerini saptayabilir.

• Prostata-spesifik antijen (PSA): Prostat kanseri tanısının yanı sıra (prostat hacminin yardımcı bir

parametresi olarak) akut üriner retansiyon riski ve prostat cerrahisine olan gereksinimi değerlendirmek üzere kullanılabilir.

• Kreatinin ölçümü: BPH üst üriner sistem dilatasyonuna ve böbrek yetersizliğine neden olabilir, ancak geçmişte bu risklerin olduğundan fazla sanıldığı görülmektedir. Üst üriner sistem fonksiyonunu değerlendirmek için kreatinin ölçümü veya alternatif olarak ultrasonografik böbrek muayenesi en az gereklilik testleridir.

• İdrar tahlili: BPH dışındaki AUSS nedenlerinin (örn, üriner sistem infeksiyonu veya mesane kanseri) ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

• İdrar akımı ölçümü: Anormal işemeyi saptar. Yeterli bilgi elde edebilmek için >150 mL idrar hacminde iki ya da daha fazla akım elde edilmesi önerilmektedir.

• İşeme sonrası rezidüel idrar, mesane disfonksiyonunu gösterir. Tercihen ultrason ile iki ya da daha fazla ölçüm yapılmalıdır. Büyük miktarda rezidüel idrar (>200 mL), tedavinin daha olumsuz şekilde sonuçlanacağını öngördürür.

TEDAVİ

Tedavideki temel amaç prostatdaki büyüme sonrası gelişebilecek diğer rahatsızlıkları engellemek ve hastanın yaşak kalitesini artırmaktır. Tedavi hastanın durumuna göre belirlenir. Nedir bu tedavi yönetemleri

1.Tedavisiz Gözlem: Bu yöntem hafisf düzeyde şikayetleri olan ve ve bu şikayetlerinden rahatsızlık duymayan ek problem yaşanmayan hastalarda uygulanabilir.

2.Medikal (İlaç) Tedavi: Tedavi için kullanılan birkaç grup ilaç vardır.

-Alfa Blokörler: Mesane çıkımı ve prostattaki kasları gevşeterek idrar akımını rahatlatıcı etkileri vardır. Bu grup ilaçlar prostat boyutunu küçültmezler. Bu ilaçlar hastalığı tamamen tedavi etmezler sadece şikayetleri azaltmak veya ortadan kaldırmak için kullanılırlar ve ilaçlar kesildiği zaman şikayetler yeniden başlar.

-5alfa redüktaz İnhibitörleri: Bu gruptaki ilaçlarda diğer grup ilaçlardan farklı olarak prostat boyutunu kuçulterek etki gösterirler. Etkileri uzun sürede başlamaktadır ve en yüksek etkiyi sağlayabilmek için en az 3-6 ay kullanımı gerekir.

-Bitkisel Kaynaklı İlaçlar: Tedavi edici etkileri ve etki mekanizmaları hakkındaki bilimsel veriler yetersizdir.

3.Cerrahi Yöntemler:İlaç tedavileri yetersiz kaldığında, tıkayıcı prostat dokusunun çıkartılması diğer bir ifade ile cerrahi tedaviler gündeme gelecektir. Ayrıca, böbrek işlevlerinde bozulma meydana gelmesi, tekrarlayıcı idrar yolu enfeksiyonları, hiç işeyememe, idrar kesesinde taş, ciddi ve tekrarlayıcı kanamalar olması durumlarında cerrahi tedavi zorunlu hale gelir. Cerrahi dışı yöntemlerle karşılaştırıldığında idrar yakınmalarında düzelme şansı daha fazladır. Ancak, cerrahi tedavilerin risk ve istenmeyen durumlara yol açma olasılığı daha yüksektir. Selim prostat büyümesi için uygulanan tedaviler diğer yöntemlerde olduğu gibi prostat kanserini tedavi etmez ve daha sonraki kanser gelişimi riskini azaltmaz. Büyüyen prostat üretral (idrar yolu) yolla (transüretral rezeksiyon-üretradan geçerek prostatın çıkarılması) yada açık cerrahi girişimle çıkarılır. Cerrahi yöntem prostatın büyüklüğüne ve hastanın sağlık durumuna göre belirlenir. Gerçek prostat ve fibröz kapsül çıkarılmaz. Tüm prostatın çıkarılması (radikal prostatektomi) sadece prostat kanserlerinde uygulanır.

BPH’ nın Cerrahi Tedavisi:

1-Açık prostat ameliyatı: Açık cerrahi yöntem prostatın büyüklüğü ile ilgilidir. Genellikle 80 gr'dan büyük prostatlarda uygulanan bir yöntemdir. Abdominal veya perineal insizyonla adenom dokusu çıkartılır. Açık prostat ameliyatı büyük prostatı olan hastaların tedavisinde etkinliği en yüksek olan tedavi şeklidir. Buna karşın komplikasyonları da daha fazladır.Ayrıca, BPH ile birlikte büyük bir mesane taşı varlığında veya kapalı ameliyatlar için pozisyon vermeyi engelleyebilecek ortopedik sorunlar bulunduğunda yine açık ameliyat tercih edilebilir. Açık operasyonda karnın alt bölgesinden kesi yapılarak prostat çıkartılır. Operasyon sonrasında hafif-orta şiddette ağrı olabilir. İdrar sondası çoğunlukla 5-7 günde çekilir ve bu süre içinde hastanede kalınması gerekmektedir.

2-Kapalı Prostat Ameliyatları: Gerek hastaların doktora daha erken başvurması ve erken dönemde tanı konması ve gerekse endoskopik yöntemlerin çok büyük gelişmeler göstermesi cerrahi tedavilerin büyük çoğunluğunun kapalı girişimler şekline dönmesini sağlamıştır. Kapalı ameliyatlar, idrar yolundan içeriye girilip kamera görüntüsü yoluyla doğrudan gözlem altında özel aletler kullanılarak uygulanan girişimlerdir. Cerrahiden sonra erken ve geç dönemde bazı geçici veya kalıcı sorunlar olabilmektedir.

TURP sonrası erken dönemde kanama ve enfeksiyon;

açık operasyon sonrasında buna ek olarak yara iyileşmesinde sorunlar görülebilir. Geç dönemde ise ejakülasyon sıvısının (meni) mesane içine geri kaçması, ender olarak idrar kanalında darlık veya penis sertleşmesinde (ereksiyon) zayıflama gözlenebilir. Kapalı prostat ameliyatları şunlardır:

1)TUR-P: İdrar yollarından girilerek prostat dokusunun özel cihazlar ile kazınması

2)TUİP: İdrar yollarından özel aletler ile girilerek prostatın üzerine çizkler atılarak tıkanan yolun genişletilmesi amaçlanır. Küçük ama tıkanıklık yapan prostatlarda daha uygundur.

3)TUVP: Prostatın elektrik enerjisi ile buharlaştırılması yöntemi

4)Lazer Ameliyatları:Kapalı yolla yapılan lazer operasyonları TUR-P operasyonuna benzer teknikle yapılır farkı kullanılan enerji lazer enerjisidir. Daha az kanama lazer ameliyatlarının en önemli avantajıdır. Prostat ameliyatı ister açık, ister kapalı olsun, amaç ortasından geçen idrar yolunun açılması ve hastanın rahat idrar yapmasının sağlanmasıdır.

İnsan Kaynakları
MANUEL TERAPİ
OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA BESLENME
Ağrısız Doğum
Akıntılar
Baş Ağrıları
Bebeklerde Gaz Sancıları
Bel Fıtığı
Hipertansiyon Nedir?
Katarakt Tedavisi
Bebeğinizin Rahat Diş Çıkarması İçin Yapmanız Gerekenler
Prostat Ve Hastalıkları
Geleceğe Sağlıklı Adımlar
Menapoz
Kemik Erimesi (Osteoporoz)
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Meme Kanseriyle İlgili Bilmeniz Gerekenler.
Migren
Stresin Meme Kanserine Neden Olmadığı Belirlendi
YENİ YILA SAĞLIKLI BİR KALPLE GİRİN
Ülser Nedir?
Ramazanda Sağlıklı Beslenme

Anket

Hastanemizi tercih etme sebebiniz nedir?


Anket Sonuçları Yükleniyor. Lütfen Bekleyin ...

» Önceki Anket Sonuçları

E-Katalog Anlaşmalı Kurumlar   BİZE ULAŞIN :  444 44 17 Sanal Tur Tanıtım Filmimiz Neredeyiz
Tüm Hakları Saklıdır Ozel Bigacan Hastanesi iletisim@bigacan.com
 |