KVKK Bilgilendirme Metni

Home / Kalite Sistemi / KVKK Bilgilendirme Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

BİLGİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Özel Biga Can Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Biga Can) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİNİN TOPLANMASI

Kişisel veriler, Biga Can tarafından; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, sağlık kurumuna yapılan başvurulara bağlı kayıtlar, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, SGK sistemi üzerinden online, özel sigorta şirketinden yararlanma halinde paylaşılan kayıtlardan, sağlık kurumuna sevk suretiyle geliş durumunda diğer sağlık kurumlarının kayıtları üzerinden, gönderilen elektronik postalar, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sağlık verileriniz başta olmak üzere,

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Biga Can tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileri: Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, pasaport numarası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet, sigorta veya hasta protokol numarası ve kişiyi tanımlayacak diğer kimlik verileri.
 • İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair diğer iletişim verileri,
 • Müşteri temsilcisi ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları, elektronik posta, mektup veya diğer vasıtalar aracılığıyla Biga Can ile iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel veriler.
 • Muhasebesel Bilgiler: Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartının slipte çıkan bilgisi, faturalama bilgisi gibi finansal veriler.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ile SGK verileri.
 • Hastaneyi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleri.
 • Sağlık Bilgileri: hasta laboratuvar ve test sonuçları, check – up bilgileri, teşhis, muayene, tedavi ve tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, randevu bilgisi, reçete bilgisi gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler.
 • Kişi tarafından doldurulan anket, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimler,
 • www.bigacan.com sitesine veya gönderilen veya girilen sağlık verileri ve sair kişisel veriler.
 • Biga Can’a iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Biga Can çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat kapsamında ve 6698 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca; veri sorumlusu olarak Biga Can tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimlik teyidi,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Hastanenin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetimi.
 • Hastane Yönetimi ve Hasta Hakları tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu alınması durumunda randevu hakkında kişisel veri sahibini haberdar etme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla yapılan analiz.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetinin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.
 • Kullanılan sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve sağlık hizmetlerimiz dahilinde her türlü soru ve şikayetinize cevap verebilme,

Ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, buna ilişkin araştırma ve geliştirme çalışmaları ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Verilerin işlenmesi sırasında, kişisel haklarınızın ihlaline izin verilmeyecektir.

İlgili mevzuat gereğince elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Biga Can’a ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda saklanacak, sınıflandırılacak, işlenecek, aktarılacak, güncellenecek ve yasanın izin verdiği durumlarda yalnızca Resmi Kurumların talebi halinde (Mahkemeler, Başsavcılıklar, Bakanlıklar vb. kurumlarla) paylaşabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Biga Can tarafından;

 • Özel sigorta şirketleri,
 • Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Olası bir hukuki ihtilaf durumunda Kurum avukatları,
 • Tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz laboratuvar, merkez ve benzeri üçüncü kişiler,
 • Kurumumuzu denetleme yetkisine sahip resmi kurum temsilcileri,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler,
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Biga Can’ın faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Biga Can’ın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Veri Sahibinin Hakları

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme ve işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Sağlık Mevzuatının gerektirdiği hasta kayıtlarının saklanması ve muhafazası ile ilgili yasal yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı.
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Anılan haklardan birinin ya da birkaçının kullanılması halinde ilgili bilgi ilgili kişiye, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, kişi tarafından sağlanan iletişim bilgileri yoluyla bildirilir.

Veri Güvenliği

Biga Can Hastanesi olarak, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince kişisel verilerinizin korunmasına ve güvenliğine en üst düzeyde önem verdiğimizi, bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumakta olduğumuzu, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, kişisel veri güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle hareket ettiğimizi, söz konusu güvenlik tedbirlerinin, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak her türlü muhtemel risk dikkate alınmak suretiyle uygulandığını, bu konuda gerekli tüm hassasiyetin gösterilmekte olduğunu belirtmek isteriz.

İletişim

Kanun kapsamındaki talepleriniz için, aşağıdaki listede web adresinden KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU’nu  doldurup;

 • Şirintepe Mah. Şehit Uzm. Onb. Ulaş AÇIKGÖZ Cad. No:3 17200 Biga / Çanakkale adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • Kargo ile Şirintepe Mah. Şehit Uzm. Onb. Ulaş AÇIKGÖZ Cad. No:3 17200 Biga / Çanakkale adresine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçeyi Özel Biga Can Hastanesi Mesul Müdürlüğü dikkatine yazan bir zarfa koyup, üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak,
 • Biga Can’a hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli elektronik imza ile imzalayarak bilgi@bigacan.com  e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.bigacan.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Giriş yap

Kayıt ol

Şifre sıfırla

Lütfen kullanıcı adınızı veya e-posta adresinizi girin, e-posta yoluyla yeni bir şifre oluşturmanızı sağlayacak bir bağlantı alacaksınız.